Polityka prywatności

Celem zapewnienia Użytkowników Serwisu, iż ochrona prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis jest dla nas szczególnie istotna i dla udzielenia Użytkownikom informacji o przedmiocie danych osobowych zbieranych przez Serwis, celu ich gromadzenia i wykorzystywania plików cookies – przedstawiamy niniejszą Politykę prywatności.

I. Cele przyjętej polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym

 1. Niniejsza Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies reguluje zasady przetwarzania danych osobowych zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach w serwisie internetowym w domenie https://tezaurus.pl (zwanej dalej: „Serwisem”). Została stworzona i przyjęta przez firmę TEZAURUS TECHNOLOGIE PAKOWANIA Sp. z o.o. (NIP: 6342975015, z siedzibą przy Placu OMP 2, 40-061 Katowice, który to podmiot pełni rolę administratora danych osobowych, w rozumieniu przepisów RODO (zwany dalej: „Administratorem”).
 2. Powierzane przez Użytkownika dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym jedynie w celu realizacji usług, sprzedaży, dostawy, kontaktowym w celu:
  • zawarcia umowy o realizację usług świadczonych poza lokalem przedsiębiorstwa, ukształtowania jej treści, zmiany i rozwiązania,
  • realizacji składanych przez Użytkownika zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Serwisu, w tym kontaktu z Użytkownikiem koniecznej ze względu na realizację zamówienia,
  • rozpatrywania reklamacji Użytkownika,
  • statystycznym, badawczym,
  • informacyjnym dla udzielania odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytania,
  • docierania z przekazem reklamowym.

  Poprzez zaznaczenie opcji dostępnej przed przelaniem zapytania „Administratorem danych osobowych jest TEZAURUS TECHNOLOGIE PAKOWANIA Sp. z o.o. (NIP: 6342975015, z siedzibą przy Placu OMP 2, 40-061 Katowice) Przesłane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zapytania oraz zgodnie z jego zakresem, na zasadach określonych w Polityce prywatności”, Użytkownik oświadcza że dane osobowe mogą być przetwarzane przez Serwis również w celu dostarczania nieodpłatnie newsletterów i reklam zawierających informacje o sklepie/produktach/promocjach. Podanie danych osobowych jest dobrowolne zgodnie z przepisami RODO. Użytkownik w każdej chwili może żądać usunięcia swoich danych.

 3. Informujemy, że w Serwisie mogą znajdować się odesłania – linki umożliwiające w przypadku ich kliknięcia dotarcie do innych stron internetowych zarządzanych przez innych administratorów. Administrator niniejszego Serwisu nie ma wpływu na prowadzoną przez tych administratorów politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Dlatego też apelujemy o zapoznanie się przez Użytkownika z polityką prywatności tych serwisów i wykorzystywania plików cookies.

II. Dane zbierane o użytkownikach w serwisie, w tym dane osobowe sposób ich wykorzystywania, uprawnienia Użytkownika

Odwiedzając nasz Serwis dane o użytkowniku mogą być przez niego udostępniane na dwa sposoby: biernie i aktywnie.

Dane zbierane biernie to informacje automatycznie zapisywane przez serwis – anonimowe informacje dotyczące czasu wizyty Użytkownika, adres IP, adres URL, rodzaj przeglądarki (tzw. logi systemowe), liczba odwiedzin, dane urządzenia, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

Gromadzone automatycznie dane są analizowane w celu określonym w rozdziale I, pkt 2 korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy narzędzi Google Inc. Narzędzie to działa w oparciu o tzw. pliki cookies i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację Użytkownika. Polityka prywatności Google (znajduje się tutaj https://policies.google.com/privacy).

Serwis pobiera także dane dotyczące geolokalizacji Użytkownika celem zweryfikowania, z jakiego miejsca (kontynentu, kraju, miejscowości) Użytkownik dokonuje zamówienia.
Zebrane w wyżej opisany sposób dane przechowywane są przez czas 36 miesięcy jedynie w celu pomocniczym dla administrowania Serwisem, umożliwiając sprawne jego funkcjonowanie i stosowanie rozwiązań przyjaznych dla Użytkownika. Zapewniamy, iż informacje te nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem.

 1. Dane gromadzone przez Serwis to również dane przekazywane przez Użytkownika aktywnie. 
  • W celu złożenia zamówienia lub innych działań określonych w rozdziale I, pkt 2 Użytkownik może uzupełnić formularz zamówienia poprzez jego wypełnienie podając dane imię, nazwisko, nazwę firmy, numer telefonu, adres mail, oraz treść zapytania. Wyżej wymienione dane przetwarzane są tylko przez czas niezbędny do realizacji zamówienia i nie są udostępniane przez Administratora osobom trzecim, z wyjątkiem osób, których udział konieczny jest do realizacji zamówienia tj. Po zrealizowaniu zamówienia dane są usuwane.
  • Serwis umożliwia kontakt z Administratorem za pomocą formularza kontaktowego, telefonu, oraz poczty e-mail. Kontaktując się w jeden z ww. sposobów podajesz imię, nazwisko, nazwę firmy, adres e-mail, numer telefonu (należy wybrać lub wpisać dane podawane w formularzu kontaktowym, bądź kliknąć na numer telefonu podany w Serwisie). Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celu określonym w rozdziale I, pkt 2 – kontaktowym tj. sporządzeniu odpowiedzi na pytanie zadane przez Użytkownika.
  • Użytkownik w każdym czasie ma prawo wglądu do przetwarzanych przez Administratora danych, prawo żądania ich zmiany, a także ich usunięcia. W tym celu należy wypełnić formularz dostępny tutaj: https://tezaurus.pl.
  • Użytkownik może zwrócić się także do Administratora z żądaniem usunięcia konta klienta. W tym celu należy wypełnić formularz dostępny tutaj: https://tezaurus.pl.

III. Pliki Cookie i sposób ich wykorzystywania

 1. Podczas korzystania z Serwisu na urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są niewielkie pliki, w szczególności pliki tekstowe, które zawierają informacje umożliwiające zapamiętanie danych logowania, aktywności, a w tym czasu i ilości czynności (dalej: „pliki cookies”). Pliki cookies umożliwiają także zebranie danych statystycznych, o którym mowa w rozdziale I, pkt 2.
 2. Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących Użytkownika, co oznacza, iż na ich podstawie nie jest możliwe ustalenie jego tożsamości. Zapisywane pliki, z których serwis korzysta nie są w żaden sposób szkodliwe dla Użytkownika ani urządzenia i nie ingerują w jego oprogramowanie ani ustawienia.
 3. Przypominamy, iż zasadniczo przeglądarki w ustawieniach domyślnych mają zaznaczoną opcję umożliwiającą zapisywanie plików cookies. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zapisywanie tych plików na urządzeniu końcowym, Użytkownik powinien zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta. Uniemożliwienie zapisywania plików cookies może polegać na:
  • nie zapisywaniu plików cookies na urządzeniu końcowym,
  • każdorazowym informowaniu użytkownika o zapisaniu danego pliku cookie na urządzeniu,
  • usuwaniu plików po skorzystaniu z Serwisu.

  Aby skorzystać z odpowiedniej dla Użytkownika opcji, należy zapoznać się z informacjami o zarządzaniu plikami cookies, które znajdują się najczęściej w „Ustawieniach” przeglądarki lub w zakładce „Pomoc”. Za każdym razem Użytkownik może też skontaktować się z Serwisem wysyłając na adres mailowy tezaurus@tezaurus.info wszelkie pytania i wątpliwości, a konsultanci Serwisu udzielą wszelkich potrzebnych informacji.

  Należy mieć jednak świadomość, iż w przypadku, w którym pliki są konieczne do działania Serwisu ograniczenie ich wykorzystywania może utrudnić korzystania z Serwisu.

  Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików cookies oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie przycisku „ROZUMIEM” w oknie pojawiającym się po wejściu do Serwisu oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę, aby pliki te zapisywane były na urządzeniu końcowym.

 4. Dane zbierane za pomocą urządzenia Google Analytics lub podstawowego programu automatycznie przez pliki cookies mogą być użyte do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy witryny korzystają ze strony, co umożliwia ulepszanie struktury i jej zawartości. Informacja wytworzona przez plik cookie, dotycząca korzystania przez Państwa z Serwisu (w tym Państwa adres IP, który znajduje się tam, gdzie Państwo znajdują się w Internecie) będzie przekazana i przechowywana przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie wykorzystywał te informacje w celu oceny korzystania przez Państwa z Serwisu, zestawiania raportów z działalności prowadzonej na witrynie dla operatorów witryny oraz świadczenia innych usług dotyczących działalności na witrynie i korzystania z Internetu. Google może również przesyłać takie informacje podmiotom zewnętrznym, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub w przypadku, gdy podmioty zewnętrzne przetwarzają je w imieniu Google. Google nie będzie kojarzył Państwa adresu IP z innymi danymi znajdującymi się w posiadaniu Google. W celu uzyskania dalszych informacji o Google Analytics, prosimy zapoznać się z informacjami na temat Cookies and Analytics, oraz Polityką Zachowania Poufności danych dla Google Analytics dotyczącej Google Analytics.

IV. Zabezpieczenia

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane w bazie danych, dla której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) (t.j. Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) a także ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawie telekomunikacyjnym (t.j. Dz.U.2018.1954, poz. 1907)., a także Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (t.j. Dz. U.2004. Nr 100, poz. 1024).

Serwis wykorzystuje technologie i procedury ochrony danych osobowych zapewniające należytą ochronę prywatności Użytkowników. Stosowane w Serwisie narzędzia i mechanizmy to m.in połączenia szyfrujące typu SSL/TSL.

Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

Użytkownik korzystając z Serwisu przy użyciu urządzenia końcowego osoby trzeciej powinien usunąć zapisane przez przeglądarkę pliki cookie.

V. Zmiany w polityce prywatności

Zmiany w polityce prywatności będą dokonywane tylko w celu podwyższenia standardów ochrony polityki prywatności lub dostosowania polityki do wymogów prawa. Za każdym razem Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie w komunikacie wyświetlającym się na stronie głównej Serwisu.

VI. Kontakt z przedsiębiorcą lub administratorem i zgłaszanie nieprawidłowości

Zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości, uwag, żądań w zakresie polityki prywatności prosimy dokonywać na adres: tezaurus@tezaurus.info lub wypełniając formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie https://tezaurus.pl. Zapewniamy, że każde zgłoszenie będzie przez nas rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi na podany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej.